Polityka prywatności

Polityka Prywatności
Portalu znajdującego się na stronie internetowej http://album-fotograficzny.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach, w tym ich danych osobowych. Polityka Prywatności Portalu na stronie http://album-fotograficzny.pl / („Polityka Prywatności”) określa stanowisko w sprawie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Portalu.
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane dla celów handlowych, marketingowych, dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań w celu realizacji umowy o świadczenie usług pomiędzy Foto – Press DFC s.c. Użytkownikiem.

2. Foto – Press DFC s.c. dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.
3. Foto – Press DFC s.c. posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Użytkowników.
4. Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez firmę Foto – Press DFC s.c. jako ich Administratora zgłaszany jest do RODO i jest dostosowany do przepisów RODO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. INFORMACJE OSOBISTE GROMADZONE I WYKORZYSTYWANE PRZEZ PLATFORMĘ DOSTĘPNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ http://album-fotograficzny.pl
1. Użytkownicy korzystający z Portalu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Foto – Press DFC s.c. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Wszystkie dane Użytkowników gromadzone w ramach Platformy/Portalu są przechowywane na serwerach firmy Foto – Press DFC s.c.

2. W odniesieniu do Użytkowników Portalu gromadzone są dane Użytkowników tj.:
-Imię, nazwisko,
-adres zamieszkania,
-adres email,
-nr telefonu,
-opcjonalnie dane firmy do faktury – NIP, REGON, KRS.
3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES
1. Portal zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania z Portalu i zawierają przede wszystkim nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer i czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Foto – Press DFC s.c. jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Foto – Press DFC s.c. wykorzystuje pliki cookies w celu:
• dopasowania zawartości Portalu do indywidualnych preferencji Użytkownika; pliki cookies przede wszystkim rozpoznają urządzenie Użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników; analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Portalu do panujących trendów.
• usprawnienia logowania do Portalu;
• utrzymania logowania Użytkownika w ramach Platformy Portalu.
5. Portal stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Portalu.
8. Pliki cookies, z których korzysta Portal (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika) mogą być udostępnione partnerom Portalu oraz współpracującym z nim reklamodawcom.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w menu poszczególnych przeglądarek lub na stronach internetowych ich producentów.
4. ZASADY DOTYCZĄCE OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma
Web-Info
ul. Spokojna 2
59-400 Jawor
woj. dolnośląskie Polska
NIP: 6951125081
1. Foto – Press DFC s.c. uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Foto – Press DFC s.c. są oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług.
2. Dane przechowywane w systemach i bazach danych używanych przez Foto – Press DFC s.c. są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Każdy z Użytkowników ma prawo wglądu, weryfikacji, modyfikacji, aktualizacji oraz usunięcia danych . Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozwiązania umowy przez Użytkownika, cofnięcia zgody przez Użytkownika, usunięcia konta przez Użytkownika
5. Foto – Press DFC s.c. ma prawo udostępnić zgromadzone dane osobowe na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Foto – Press DFC s.c. nie udostępnia danych Użytkownika podmiotom do tego nieuprawnionym.
6. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez Foto – Press DFC s.c.

5. INFORMACJE KOŃCOWE
1. Na zmiany w polityce ochrony prywatności Portalu mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie http://album-fotograficzny.pl lub za pośrednictwem adresu email biuro@fotokoszyk.pl W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.